Algemene leveringsvoorwaarden Clicktrading

Algemeen
Artikel 1
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Clicktrading (hierna: “Clicktrading”) sluit met een wederpartij alsmede op alle offertes die Clicktrading uitbrengt. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig voorzover deze door Clicktrading schriftelijk worden aanvaard.

Offertes

Artikel 2
2.1 De door Clicktrading gemaakte offertes gelden als een uitnodiging tot het doen van onderhandelingen. De door Clicktrading gemaakte offertes zijn derhalve vrijblijvend en gelden niet als een onherroepelijk aanbod, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is opgenomen.

2.2 Indien de wederpartij akkoord gaat met een offerte als genoemd in lid 1 van dit artikel geldt het akkoord van de wederpartij als een aanbod als bedoeld in artikel 6:217 e.v. BW. Door Clicktrading dient dit aanbod van de wederpartij nog te worden aanvaard. Indien Clicktrading het aanbod van de wederpartij niet aanvaardt, komt geen overeenkomst tot stand.

2.3 Alle in de offerte genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting, tenzij anders aangegeven.

2.4 Clicktrading is niet gehouden aan haar verplichtingen uit hoofde van een gesloten overeenkomst indien in de offerte druk- en/of schrijffouten zijn gemaakt. Indien in de offerte druk- en/of schrijffouten zijn gemaakt heeft Clicktrading wel het recht de overeenkomst uit te voeren zoals partijen hebben bedoeld overeen te komen, zulks ter uitsluitende beoordeling van Clicktrading.

Prijsverhoging

Artikel 3
3.1 Indien meer dan 3 maanden zijn verlopen tussen het tot stand komen van een overeenkomst en de afleveringvan hetgeen is overeengekomen en in die periode één of meerdere van de kostprijsfactoren van Clicktrading, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend vrachtkosten en invoerrechten, dusdanig zijn gestegen dat de kostprijs van Clicktrading met meer dan 5% is gestegen, dan is Clicktrading gerechtigd een met de kostprijsstijging overeenkomende hogere verkoopprijs in rekening te brengen. In geval van discussie over de stijging van één of meerdere van de kostprijsfactoren, is de administratie van Clicktrading leidend.

Overmacht

Artikel 4
4.1 Onder overmacht wordt verstaan: iedere situatie waarin Clicktrading haar verplichtingen of een deel daarvan niet kan nakomen als gevolg van omstandigheden gelegen buiten de schuld van Clicktrading en welke omstandigheden evenmin op grond van de wet, een door Clicktrading gegeven garantie of de verkeersopvattingen aan Clicktrading kunnen worden toegerekend. In geval van overmacht is Clicktrading ontslaan uit haar verplichting tot nakoming van de overeenkomst en jegens de wederpartij niet schadeplichtig.

4.2 In ieder geval, doch niet uisluitend gelden de navolgende omstandigheden als overmacht:
– natuurrampen;
– oorlogen;
– internationale of nationale gewapende conflicten en voorbereidingen daartoe;
– maatregelen van binnen- of buitenlandse overheden;
– stakingen, blokkades en bedrijfsstoornissen;
– elektriciteitsstoringen en brand;
– export- en importverboden en belemmeringen;
– het verloren gaan van de af te leveren zaken, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend tijdens het vervoer daarvan.

Afroeporders

Artikel 5
5.1 Indien tussen Clicktrading en de wederpartij een afroeptermijn is overeengekomen, zullen alle redelijke kosten, veroorzaakt door niet tijdige afname door de wederpartij, aan de wederpartij in rekening gebracht worden. De wederpartij blijft in ieder geval verplicht hetgeen is overeengekomen af te nemen.

Annuleringen

Artikel 6
6.1 Slechts met schriftelijke voorafgaande toestemming van Clicktrading kan een overeenkomst door de wederpartij worden geannuleerd.

6.2 Indien op grond van lid 1 van dit artikel tot annulering van de overeenkomst wordt overgegaan, is de wederpartij aan Clicktrading verschuldigd alle door Clicktrading gemaakte kosten alsmede de door Clicktrading gederfde winst.

Levering

Artikel 7
7.1 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de levering van zaken in Nederland, franco wederpartij, aan één adres, met dien verstande dat de kosten van vervoer en verzekering voor rekening van de wederpartij komen indien een overeenkomst een bedrag van € 500,- niet te boven gaat, en indien de levering niet in Nederland plaatsvindt. Het minimum orderbedrag bedraagt sowieso € 500,- per order. Clicktrading bepaalt de keuze van het vervoermiddel.

7.2 De wederpartij is verplicht zo snel als redelijkerwijs mogelijk is na aankomst van de expediteur de lossing van zaken genoemd in lid 1 van dit artikel te doen plaatsvinden. Daarbij zal de wederpartij een normale lostijd in acht nemen met voldoende geschikt personeel en materieel. Bij de lossing dient de wederpartij de aanwijzingen van de expediteur in acht te nemen.

7.3 Indien levering geschiedt af magazijn, dan geschiedt de levering door het laden van de zaken op een door de wederpartij gekozen vervoermiddel. Indien de wederpartij de zaken niet in ontvangst neemt slaat Clicktrading de zaken voor rekening en risico van de wederpartij op.

7.4 Het bepaalde in lid 1 en 3 van dit artikel vindt geen toepassing indien bijvoorbeeld maar niet uitsluitend, sprake is van een internationale levering met haar eigen regime, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend Free OnBoard. Voor internationale leveringen hanteert Clicktrading, tenzij anders overeengekomen, de Incoterms 2000 met de bij deze Incoterms 2000 behorende respectieve regimes.

Risico

Artikel 8
8.1 Indien levering geschiedt overeenkomstig artikel 7 lid 1 zijn de zaken voor risico van Clicktrading tot het moment van lossen als bedoeld in artikel 7 lid 2. Bij lossing van de zaken gaat het risico van de zaken over op de wederpartij.

8.2 Het lossen als genoemd in artikel 7 lid 2 geschiedt geheel voor rekening en risico van de wederpartij, ook indien het lossen feitelijk door Clicktrading geschiedt.

8.3 Indien levering geschiedt overeenkomstig artikel 7 lid 3 zijn de zaken voor risico van Clicktrading tot het moment van laden door de wederpartij. Na het laden van de zaken gaat het risico van de zaken over op de wederpartij. Indien de wederpartij de zaken niet in ontvangst neemt slaat Clicktrading de zaken voor rekeningen risico van de wederpartij op.

8.4 Het laden als genoemd in artikel 7 lid 3 geschiedt geheel voor rekening en risico van de wederpartij, ook indien het laden feitelijk door Clicktrading geschiedt.

8.5 Indien levering geschiedt overeenkomstig artikel 7 lid 4 gaat het risico van de zaken over van Clicktrading op de wederpartij conform het regime van de Incoterms 2000, tenzij anders overeengekomen.

Verplichtingen van de wederpartij

Artikel 9 Zichtbare tekortkomingen
9.1 Indien aan de wederpartij wordt geleverd overeenkomstig het bepaalde in artikel lid 7 lid 1 dan dient de wederpartij zichtbare tekorten in de hoeveelheid afgeleverde zaken of zichtbare beschadigingen van de zaken direct op de afleveringsbon of het vervoersdocument te laten aantekenen, danwel door de expediteur daarvan proces-verbaal te laten opmaken.

9.2 Indien aan de wederpartij wordt geleverd overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 lid 1, bij wijze van aflevering aan een derde die deze zaken houdt voor de wederpartij, dan is de wederpartij verplicht de controle als bedoeld in lid 1 van dit artikel te doen uitvoeren binnen 48 uur nadat die derde de zaken voor de wederpartij heeft ontvangen en dient de wederpartij een tekortkoming als bedoeld in lid 1 van dit artikel binnen 48 uur na ontvangst door de derde van de zaken aan Clicktrading schriftelijk mede te delen. De wederpartij doet alsdan gemotiveerd schriftelijk opgave van de zichtbare tekortkoming en voegt daarbij tevens bewijsstukken van de zichtbare tekortkoming.

9.3 Indien aan de wederpartij wordt geleverd overeenkomstig het bepaalde in artikel lid 7 lid 3 dan dient de wederpartij zichtbare tekorten in de hoeveelheid afgeleverde zaken of zichtbare beschadigingen van de zaken direct aan Clicktrading schriftelijk mede te delen.

9.4 De wederpartij blijft ook na een melding als bedoeld in artikel 9 lid 1, artikel 9 lid 2, artikel 9 lid 3 verplicht tot betaling van de geleverde zaken.

9.5 Indien een melding als bedoeld in artikel 9 lid 1, artikel 9 lid 2 en artikel 9 lid 3 uitblijft danwel niet op de voorgeschreven wijze geschiedt, dan vervalt het recht van de wederpartij een dergelijke melding te doen aan Clicktrading. Alsdan kan de wederpartij zich er niet meer op beroepen dat het afgeleverde niet aan de overeenkomst beantwoordt. De wederpartij heeft alsdan geen recht zich op een eventueel opschortingsrecht jegens Clicktrading te beroepen. Ook vervalt alsdan een eventueel recht vermindering van de koopprijs te vragen en vervalt een eventueel recht de overeenkomst te ontbinden.

Overige tekortkomingen

Artikel 10
10.1 Een beroep van de wederpartij inhoudende dat het afgeleverde niet beantwoordt aan de overeenkomst, anders dan bedoeld in artikel 9 lid 1, artikel 9 lid 2 en artikel 9 lid 3, kan jegens Clicktrading niet worden gedaan indien dit door de wederpartij niet binnen 8 dagen na aflevering van de zaken aan Clicktrading is medegedeeld. Het beroep dient door de wederpartij schriftelijk te geschieden. De wederpartij doet alsdan gemotiveerd schriftelijk opgave van de tekortkoming en voegt daarbij tevens bewijsstukken van de tekortkoming.

10.2 Indien de wederpartij aan Clicktrading klachten kenbaar maakt omtrent de geleverde zaken, dan dient de wederpartij Clicktrading zo spoedig mogelijk in de gelegenheid te stellen de zaken te inspecteren en te onderzoeken. In het geval de klachten ongegrond blijken te zijn, komen de kosten die Clicktrading daarvoor heeft gemaakt voor rekening van de wederpartij. De gegrondheid van de klachten is ter uitsluitende beoordeling van Clicktrading.

10.3 De wederpartij blijft ook na een melding als bedoeld in artikel 10 lid 1 verplicht tot betaling van de geleverde zaken.

10.4 Indien een melding als bedoeld in artikel 10 lid 1 uitblijft danwel niet op de voorgeschreven wijze geschiedt, dan vervalt het recht van de wederpartij een dergelijke melding te doen aan Clicktrading. Alsdan kan de wederpartij zich er niet meer op beroepen dat het afgeleverde niet aan de overeenkomst beantwoordt. De wederpartij heeft alsdan geen recht zich op een eventueel opschortingsrecht jegens Clicktrading te beroepen. Ook vervalt alsdan een eventueel recht vermindering van de koopprijs te vragen en vervalt een eventueel recht de overeenkomst te ontbinden.

Aansprakelijkheid voor geleverde zaken

Artikel 11
11.1 Met betrekking tot de geleverde zaken waarvan tijdig is gereclameerd is Clicktrading uitsluitend aansprakelijk voor directe schade van de wederpartij en uitsluitend in de navolgende gevallen:
– in het geval door Clicktrading een garantie is verstrekt, voorzover dit uit die garantie blijkt;
– bij opzet of grove schuld van bestuurders of leidinggevend personeel van Clicktrading.

11.2 De aansprakelijkheid van Clicktrading is in ieder geval beperkt tot maximaal 100% van het factuurbedrag met betrekking tot de specifieke geleverde zaak.

11.3 De wederpartij vrijwaart Clicktrading van alle aansprakelijkheidsstellingen door derden naar aanleiding van met Clicktrading gesloten overeenkomsten, en derhalve van alle aanspraken van derden op schadevergoeding jegens Clicktrading, uit welke hoofde dan ook, daarin mede maar niet enkel inbegrepen aanspraken van derden uit hoofde van productaansprakelijkheid als bedoeld in artikel 6:185 e.v. BW, of anderszins. De wederpartij vrijwaart Clicktrading tevens voor alle kosten die Clicktrading maakt voor juridische bijstand in dit verband.

Levertijd

Artikel 12
12.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de door Clicktrading opgegeven levertijden niet tebeschouwen als fatale termijnen als bedoeld in artikel 6:83 sub a BW.

12.2 Clicktrading is niet aansprakelijk voor eventuele schade van de wederpartij wegens overtreding van een fatale levertijd.

Betalingsvoorwaarden, buitengerechtelijke incassokosten, recht van retentie en reclame

Artikel 13
13.1 Het is de wederpartij niet toegestaan om op het overeengekomen bedrag een korting toe te passen of het overeengekomen bedrag te verrekenen met eventueel door Clicktrading aan de wederpartij te betalen bedragen.

13.2 Betaling vindt plaats binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Na overschrijding van de betalingstermijn is de wederpartij van rechtswege in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling is vereist. Voor via internet gesloten overeenkomsten kan Clicktrading een kortere fatale betalingstermijn bedingen.

13.3 Indien de wederpartij in verzuim is met betrekking tot zijn betalingsverplichtingen, dan is hij jegens Clicktrading wettelijke handelstransactierente als bedoeld in artikel 6:119a BW verschuldigd over het factuurbedrag vanaf datum in verzuim alsmede de volledige door Clicktrading gemaakte buitengerechtelijke incassokosten welke worden gesteld op 15 % van de hoofdsom met een minimum van € 250,-.

13.4 De wederpartij is jegens Clicktrading (ook) sowieso in verzuim indien:
– de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard danwel om het faillissement van de wederpartij isverzocht;
– aan de wederpartij surséance van betaling wordt verleend danwel de wederpartij om surséance van betaling verzoekt;
– op door Clicktrading geleverde of te leveren zaken beslag wordt gelegd;

13.5 Indien de wederpartij betalingen aan Clicktrading verricht op de openstaande facturen, komen de betalingen eerst in mindering op de buitengerechtelijke incassokosten, vervolgens op de wettelijke handelstransactierente en vervolgens op het openstaande factuurbedrag. Indien er meerdere facturen onbetaald zijn gebleven, worden betalingen ter keuze van Clicktrading toegerekend aan de openstaande facturen.

13.6 Clicktrading is gerechtigd een recht van retentie uit te oefenen op de zaken van de wederpartij welke Clicktrading onder zich houdt. Dit recht van retentie strekt zich mede uit tot de wettelijke handelstransactierente en de volledige buitengerechtelijke incassokosten, alsmede de verbeurde boetes alsbedoeld in artikel 14 lid 2.

13.7 Clicktrading is gerechtigd een recht van reclame uit te oefenen op de zaken welke aan de wederpartij zijn afgeleverd. Door uitoefening van het recht van reclame wordt de overeenkomst ontbonden en eindigt het recht van de wederpartij.

Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

Artikel 14
14.1 Alle door Clicktrading geleverde zaken blijven eigendom van Clicktrading totdat de wederpartij alle openstaande facturen alsmede wettelijke handelstransactierente, de volledige buitengerechtelijke incassokostenen verbeurde boetes aan Clicktrading heeft betaald. Het eigendomsvoorbehoud van Clicktrading strekt zich derhalve ook uit op wel betaalde zaken, indien overige facturen alsmede wettelijke handelstransactierente, de volledige buitengerechtelijke incassokosten en verbeurde boetes onbetaald blijven.

14.2 In het geval de wederpartij zijn verplichtingen jegens Clicktrading niet nakomt, danwel een gegronde vrees bestaat dat de wederpartij zulks niet zal doen, is Clicktrading gerechtigd de geleverde zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust bij de wederpartij of bij derden die de zaken voor de wederpartij onder zich houden weg te halen of weg te doen halen. De wederpartij dient Clicktrading hiertoe de volledige medewerking te verlenen, bij gebreke waarvan de wederpartij jegens Clicktrading een boete verbeurt van 1% van het totale bedrag aan openstaande facturen voor iedere dag dat de wederpartij jegens Clicktrading ingebreke blijft de zaken af te geven.

14.3 De wederpartij is verplicht aan afnemers van de wederpartij mede te delen dat op de geleverde zaken ten behoeve van Clicktrading een verruimd eigendomsvoorbehoud rust. De wederpartij is tevens verplicht met de afnemers van de wederpartij overeen te komen dat de afnemers het verruimde eigendomsvoorbehoud van Clicktrading zullen respecteren.

14.4 Tot zekerheid van de betaling van al hetgeen Clicktrading van de wederpartij te vorderen heeft, vestigt de wederpartij ten behoeve van Clicktrading, voorzover nodig bij voorbaat, een stil pandrecht op alle door Clicktrading geleverde zaken.

Bevoegde rechter

Artikel 15
15.1 Alle geschillen, ook daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, welke naar aanleiding van offertes, overeenkomsten of leveringen tussen Clicktrading en de wederpartij mochten ontstaan, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de Rechtbank in het arrondissement van de vestigingsplaats van Clicktrading.

15.2 Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel is Clicktrading bevoegd om de in lid 1 van dit artikelgenoem de geschillen voor te leggen aan de naar normale regels van competentie bevoegde rechter.

Rechtskeuze, toepasselijk recht

Artikel 16
16.1 Op elke overeenkomst tussen Clicktrading en de wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepassing van het Weens Koopverdrag is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, uitgesloten.